Backup (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

1 Como facer correctamente un BACKUP dos teus DATOS

1.1 Online

Se vostede ten ftp, vostede pode gardar os seus datos online usando o comando wput.

wput -vu seusarquivos ftp://ftpnomedeusuario:**contrasinal**@teuservidor.org/primeirocartafol/ultimocartafol/

1.2 Memoria USB

Vostede pode usar unha memoria USB co comando cp

cp -r seusarquivos /mnt/usb/seucartafol/

1.3 Nun servidor

Vostede pode gardar os seus datos no seu propio servidor (caso de tivera un) co comando rsync

rsync -aHSv --del --progress ~/teusdatos seunome@nomedoservidor.org:cartafolprimario/cartafolsecundario/./ -n

Ademais vostede pode usar o comando scp

scp "arquivo" nomedeteucomputador@ipdocomputador:~/cartafoldestino

2 ¿Que DATOS teñen que ser gardados?

O máis importante de todos é a seu cartafol persoal ~/ (que está no /home) onde contén a maior parte dos seus dados e chaves privadas.