Installation Guide (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

1 Descarga

Descarga a nova ISO de Parabola GNU/Linux-libre desde download page.

 • En lugar de seis imaxes diferentes nos proporcionamos unha imaxe que pode ser cargada en sistemas i686 e x86_64 para instalar Parabola GNU/Linux-libre na rede. Os medios conteñen os repositorios [libre] e [core].
 • As imaxes de instalación están asinadas e é recomendable verificar a sua sinatura antes de usala. En Parabola GNU/Linux-libre, isto pode ser feito usando pacman-key -v <arquivo-iso>.sig
 • A imaxe pode ser grabada nun CD, montada como un arquivo ISO, ou directamente escrito nun pendrive empregando ferramentas como dd. Iso esta destinado para unha nova instalación; Se existe unha instalación de Parabola GNU/Linux-libre no sistema pode ser actualizada normalmente con pacman -Syu

2 Escribindo unha imaxe ISO de Parabola nun dispositivo USB

dd if=[arquivo iso] of=[arquivo do dispositivo usb] bs=1M
sync

[arquivo iso] é a ruta onde esta o arquivo da imaxe ISO.

[arquivo do dispositivo usb] é a ruta do arquivo dispotivio usb. dmesg ou lsblk --fs poden ser empregado para coñecer o directorio. Iso é parecido ao nome dun de arquivos dun dispositivo de almacenamento como discos duros, SSDs, e.x. /dev/sdb. ""É moi importante usar correctamente o valor" para evitar sobreescribir outro dispositivo de almacenamento.

3 Instalación

3.1 Distribución do Teclado

Para moitos paises e mapas de teclado apropiados para distintos tipos de teclados están xa dispoñibles e un comando como loadkeys es poderia facer o que ti queres. Moitos arquivos mapas de teclados dispoñibles poden ser atopados en /usr/share/kbd/keymaps (Ti podes omitir a ruta do mapa de teclado e o arquivo de extension cando uses loadkeys).

3.2 Partition disks

See partitioning for details.

Remember to create any stacked block devices like LVM, LUKS, or RAID.

3.3 Formatea as particions

Pode dar unha ollada a Sistema de ficheiros para ter mais detalles.

Si ti estas usando (U)EFI ti con moita probabilidade necesitaras outra particion para albergar unha particion para o Sistema UEFI. Lee Crear unha particion para o Sistema UEFI en GNU/Linux.

3.4 Montas as particións

Ahora debemos montar a particion root en /mnt. Para iso ti deberias tamén crear directorios para e montar outras particións (/mnt/boot, /mnt/home, ...) e montar a tuaPartición de Intercambio (Swap) se ti queres que sexan detectadas polo genfstab.

3.5 Conectarse a Internet

O servizo DHCP esta habilitado para todos os dispositivos dispoñibles. Se necesitas configurar unha IP estática ou usar as ferramentes de xestion tales como Netcfg, deberias primeiro parar este servizo: systemctl stop dhcpd.service. Para mais información lee Configura a rede.

3.5.1 Conexión Inalámbrica

Inicia wifi-menu para preparar a tua rede inalámbrica. Para mais detalles, lee Configurar conexión inalámbrica e Netcfg.

3.6 Verificar a sinatura dos paquetes

As chaves dos paquetes son necesarias por defecto para instalar Parabola desde as ISOs actuais como 2013.04.27. Para actualizar o paquete parabola-keyring:

# pacman -Sy parabola-keyring

Se se efrenta a errores GPG actualizando este paquete, o mais probable e que a chave coa que esta firmado cadacura. Para correxir este problema, executa:

# pacman-key --populate parabola
# pacman-key --refresh-keys

Despois, se non ocorren erros, se executa pacman -Sy parabola-keyring de novo deberia funcionar.

Tamén, pode ser posible que a hora do sistema este atrás e as teclas son incorrectamente marcadas como invalidas. Para resolver isto, configure manualmente a hora:

# date MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]

Donde MM é o mes, DD é o dia, hh a hora, mm os minutos, CC o século, YY o ano e .ss os segundos da hora hora actual, os segundos poden ser omitidos (e tamén o punto antes del deberian ser omitidos ), o ano pode tamen ser presentado ou so o século. Por exemplo se a hora actual 18:44:32 do dia 13 de Novembro de 2013. O comando a empregar sería:

# date 111318442013.32

3.7 Instalando o sistema base

Antes da instalación, podes querer editar /etc/pacman.d/mirrorlist de tal xeito que o seu repositorio favorito sexa o primeiro. A copia do mirrorlist será instalada no teu novo sistema por pacstrap entón vale a pena facelo ben.

Instala o sistema base usando pacstrap:

# pacstrap /mnt

Podes instalar paquetes adicionales pasando base e o nome dos paquetes como argumentos despois do directorio root da nova instalación (todos os paquetes do grupo base son instalados se ningún paquete é especificado).

Se tes un btrfs root, ti probablemente quereras tamén instalar btrfs-progs.

Note:

Se afrontar erros de GPG durante a execución de # pacstrap /mnt, pods intentar correxir eles con:

# pacman -Sfy archlinux-keyring

3.8 Instala e configura o cargador de arranque

3.8.1 GRUB 0.97

 • Instala o paquetegrub-legacy.

3.8.2 GRUB 2

 • Para BIOS e EFI:
# pacstrap /mnt grub

3.8.3 Syslinux

# pacstrap /mnt syslinux

3.9 Instalar ferramentas pra conexións inalambricas

Se a túa rede inalambrica esta protexida mediante WPA, necesitaras o paquete wpa_supplicant para conectarte a ela:

# pacstrap /mnt wpa_supplicant

Se estas usando wifi-menu para conectarte, ti necesitaras tamén o paquete dialog:

# pacstrap /mnt wpa_supplicant

3.10 Configurar o sistema

Xerar un fstab co seguinte comando (se ti prefires usar UUIDs ou etiquetas, engade a opción -U ou -L, respectivamente):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

O próximo sera entrar dentro do chroot do noso novo sistema:

# arch-chroot /mnt
 • Escribe o nome do equipo en /etc/hostname.
 • Crea un enlace simbólico /etc/localtime a /usr/share/zoneinfo/Zone/SubZone. Reempraza Zone e Subzone ao teu gusto. Por exemplo:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Madrid /etc/localtime
 • Configura as preferencias de localización en /etc/locale.conf.
 • Engade as preferencias da consola keymap e fontes en /etc/vconsole.conf.
 • Descomenta as localizacións escollidas en /etc/locale.gen e xerao de novo con locale-gen.
 • Configura /etc/mkinitcpio.conf segundo as tuas necesidades (mira mkinitcpio) e crea un disco RAM inicial con:
# mkinitcpio -p linux-libre
 • Se queres instalar GRUB para o modo (U)EFI, necesitaras teras que asegurarte que:
  • O computador carga no modo (U)EFI (Se /sys/firmware/efi existe, logo carga en modo (U)EFI).
  • O modulo efivars esta cargado. (modprobe efivars cargarao).
 • Para configurar o cargador de arranque, debes instalar e xerar o grub.cfg:
# grub-install /dev/sdX
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

3.11 Desmonta e reinicia

Se estas ainda no entorno chroot escribe exit ou presiona Ctrl+D para sair. Anteriormente montamos as particion en /mnt. En este paso demontaremoslas:

# umount /mnt/{boot,home,}

Ahora reinicia e logo logueta dentro do novo sistema coa conta de root.

3.12 Configura pacman

Edita /etc/pacman.conf e configura as opcions do pacman, habilita tamén os repositoris que necesites.

Mira Pacman e Official Repositories para ter mais detalles.

3.13 Actualiza o sistema

En este punto deberias actualizar o teu sistema.

Mira as instrucción para actualizar paquetes.

3.14 Add a user

Finalmente, engade un usuario normal como esta descrito en Xestión de usuarios.

4 Xestion de servizos

Parabola GNU/Linux-libre usa a:systemd como init, que é un sistema e xestor de servizos para GNU/Linux-libre. Para manter a instalación do teu Parabola GNU/Linux-libre, é unha boa idea aprender o basico sobre el. A iteraccion co systemd esta feita co comando systemctl. Lee a:systemd#Basic systemctl usage para mais información.

5 Conclusion

O teu novo sistema base Parabola GNU/Linux-libre e agora funcional.

6 Recoñecemento

This wiki article is based on ArchWiki. We may have removed non-FSDG bits from it.