Installing Parabola on a USB key (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search
Este artigo ou sección está obsoleto.
Por favor, axude a mellorar a wiki, atualizando o artigo e corrixindo os erros.

Nesta páxina explicase como realizar unha instalación normal do parábola nunha chave USB (ou "Pendrive"). O resultado será un sistema que se actualice a través do uso normal. Se vostede está interesado debería ler Putting installation media on a USB key.

1 Colla unha chave USB suficientemente grande

Se instala KDE con un largo número de aplicacións, 3 Gb son recomendados como mínimo, GNOME e XFCE 4, incluindo un número de aplicacións básicas para o escritorio (GIMP, Pidgin, LibreOffice, Firefox, Gnash) pode instalar nunha memória de 2 GB, deixando unha pequena cantidade de espazo para os datos do usuario.

2 Grab CD

Un CD do parábola pode ser utilizado para instalar parábola nunha chave USB, a través do arrancar do CD e o lanzamento de FIA con /libre/setup. Ou, se vostede ten outro ordenador GNU/Linux disponible (non ten que ser parábola, pode usar outra distro libre), pode seguir as instruccións para install from existing GNU/Linux, e logo pasar a sección de configuración.

3 Instalación

Inicie o instalador (/libre/setup). O proceso de instalación pode ser feito como o fai normalmente, con só uns poucos pasos.

  • O mellor é particionar manualmente o disco duro, debido a que a creación automática de particiones pode crear particións inecesárias.
  • Se cfdisk dese un error de "Partition ends in the final partial cylinder" fatal error, a única maneira de proceder é matando todas as particions no disco. Abrir outra terminal (Alt + F2), escriba fdisk /dev/sdX (onde sdX é a unidad USB), mostre a lista de particións (P), comprobar que esté ben, borrar (d) e escribir os cambios (w). Agora regrese a cfdisk.
  • Recomiendase revisar o 2FWrites consellos para Tips for Minimizing SSD Read/Writes no SSD artículo wiki antes de seleccionar un sistema de ficheiros . En resumo, ext4 para uso diario debera ser bo. A a memória flash ten un número limitado de escrituras e un sistema de archivos transaccional se levará a alguns deles, a revista actualizase. Por esa razón, o mellor é renunciar a una partición de intercambio. Teña en conta que isto non afecta a instalación en un disco duro USB.
  • Na edición do "/etc/mkinitcpio.conf", agrega o "hook" "usb" a dereita despois de "udev" no hook. Esto é necesario para cargar os módulos apropiados no espazo de usuario inicial. Se a chave USB se utiliza en varias máquinas, por favor, elimine o "autodetect" do hook así o núcleo recoñecerá calquera equipo cando se inicie o sistema operativo parábola.


4 Configuración

  • Asegúrese de que /etc/fstab inclúe a información de particionado correcto para /, e para calquera outra partición que este na chave USB. Se a chave USB vai a usala en varias máquinas, é moi probable que os dispositivos e o número de discos duros disponibles varien. Polo que se aconsella o uso do by-id:

Para obter o UUID adecuado para o seu problema de particionado blkid:

  • menu.lst, é o fichero de configuración do Grub, debera ser editado.
Nota: Se o GRUB e instalado na chave USB, a chave sempre será hd0,0

Co estatico /dev/sdaX:

root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-linux-libre root=/dev/sda1 ro
initrd /boot/initramfs-linux-libre.img

Cando use unha etiqueta, no seu menu.lst debera verse como:

root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-linux-libre root=/dev/disk/by-label/Parabola ro
initrd /boot/initramfs-linux-libre.img

Coa UUID, debera ser así:

root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-linux-libre root=/dev/disk/by-uuid/3a9f8929-627b-4667-9db4-388c4eaaf9fa ro
initrd /boot/initramfs-linux-libre.img

Pero se esta a usar o BY-ID, moi importante cando o vas a usar en vários computadores, porque será recoñecido polo identificador de hardware, debera verse como:

root   (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-linux-libre root=/dev/disk/by-id/usb-Kingston_DT_100_G2_0013729B6EB8EB6115590179-0:0-part1 ro
initrd /boot/initramfs-linux-libre.img

5 Vexa tamén